Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují vztahy, práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem.

Čl. I. Poskytovatel

1.1. Poskytovatelem je MUDr. Lucie Tomíčková, IČ: 04976720, se sídlem Oldřichovice 989, 739 61 Třinec, č. ú. 2701429239/2010.

1.2. Poskytovatel poskytuje služby v souladu se svým živnostenským oprávněním a doklady osvědčující odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Čl. II Uživatel

2.1. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která s poskytovatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb, a to buď ústně, nebo písemně (písemně znamená i faxem, e-mailem, sms a jinými obdobnými technickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby).

ČL. III. Služba

3.1. Seznam nabízených služeb včetně ceníku tvoří přílohy těchto všeobecných obchodních podmínek. Příloha 1. je tvořena přehlednou tabulkou „Služby a ceník“ a obsahuje stručný popis jednotlivých služeb s příslušnými cenami. Příloha 2. obsahuje odkazy a soubory, které služby blíže specifikují.

3.2. Uživatel objednáním potvrzuje, že byl s obsahem nabízených služeb seznámen a nemá žádné nejasnosti ohledně průběhu jim vybraných služeb.

Čl. IV. Objednání služeb

4.1. Uživatel objednáním služby (osobně, telefonicky, e – mailem, sms) projevuje svůj souhlas s těmito VOP. Nesouhlasí – li uživatel s VOP, má možnost služeb nevyužít.

4.2. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné poskytovateli oznámit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem, a to buď osobně, telefonicky, e-mailem, sms. V případě pozdního oznámení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat uživateli vzniklou škodu, spočívající v ušlém zisku, tedy ve výši ceny objednané služby. Nahradit škodu je uživatel povinen do 15 dnů ode dne termínu objednané služby, a to buď osobně na provozovně, nebo na bankovní účet poskytovatele.

Čl. V. Cena služeb

5.1. Ceny za jednotlivé služby jsou uvedeny v příloze těchto všeobecných obchodních podmínek a rovněž na webových stránkách http://www.prozivotvrovnovaze.cz/ (dále jen „cena“).

ČL. VI. Platební podmínky

6.1. Cenu za jednotlivé služby hradí uživatel v hotovosti nebo převodem na účet do 7 dnů od písemného sdělení čísla účtu poskytovatele a ceny služby.

6.2. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit cenu splněn připsáním částky na účet poskytovatele.

Čl. VII. Odmítnutí služby poskytovatelem

7.1. Poskytovatel má právo odmítnout poskytnutí služby uživateli v těchto případech:

a) uživatel s poskytovatelem nespolupracuje,
b) uživatel ztratil k poskytovateli důvěru,
c) uživatel je pasivní, nejeví o službu zájem,
d) uživatel nesplňuje podmínky pro úspěšnou vnitřní očistu nebo
e) uživatelův zdravotní stav není slučitelný s nabízenou službou.

Čl. VIII. Informovaný souhlas

8.1. Před poskytováním služby je uživatel povinen přečíst si souhlas se shromažďováním osobních údajů a tento souhlas podepsat. Souhlas může být uživatelem následně odvolán.

Čl. IX. Rozhodné právo a jazyk

9.1. Všechny případné spory mez stranami budou řešeny smírně vzájemnou komunikací. Jakýkoli problém bude řešen na základě iniciativy jedné ze stran.

9.2. Všeobecné obchodní podmínky i smlouva se řídí právním řádem České republiky.

9.3. Všeobecné obchodní podmínky i smlouva jsou sepsány v českém jazyce a toto znění je rozhodné.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP nabývají platnosti od 1. 7. 2019 a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí služeb.

10.2. Poskytovatel má právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Pro uživatele se VOP stávají závaznými okamžikem jejich zveřejnění.

Příloha 1.: Tabulka „Služby a ceník“ Platí od 1. 7. 2019.

Poradenství „Pro Život v Rovnováze“ MUDr. Lucie Tomíčkové

60 minut
500 Kč
90 minut
750 Kč
120 minut
1 000 Kč

• Detoxikační (informační) medicína Joalis – konzultace, měření Salvií a doporučení kúry bylinných přípravků

• Celostní výživové poradenství, osobní jídelníčky, měření analyzátorem Tanita BC-545N

• Kombinované poradenství výživa + očista

• Hodinka empatie

• Běhej se mnou – o prázdninách 50 % sleva!

• Dálkové poradenství – skype, telefon

Samostatné služby

Měření analyzátorem Tanita BC-545N
250 Kč
Písemný jídelníček
2 000 Kč
Výživový kurz „Ozdravte svůj jídelníček jednou provždy“ individuální
1 účastník, 4 hod.
2 000 Kč
Výživový kurz „Ozdravte svůj jídelníček jednou provždy“ skupinkový
Max. 4 účastníci, 5 hod.
2 000 Kč
Přednášky, semináře, workshopy, kurzy na poptávku
cena dle vzájemné domluvy

Příloha 2.: Odkazy a soubory k nabízeným službám

C. I. C. metoda

Jak probíhá detoxikace, co jsou toxiny, časté otázky k metodě C. I. C. zde:

Jak detoxikovat

Co jsou toxiny?

Časté otázky

Metoda detoxikace C.I.C.

Výživové poradenství

Ukázkový jídelníček

Co měří Tanita?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pro Život v Rovnováze Třinec,
zodpovědná osoba: MUDr. Lucie Tomíčková,
IČ 04976720,
info@prozivotvrovnovaze.cz
www.prozivotvrovnovaze.cz
Tel: 723 612 849